آدرس فرنا


آدرس فرنا: تهران، میدان فردوسی، مجتمع مرکز تجارت جهانی فردوسی، طبقه 3/1، انبار فرنا

کد پستی


1145684102

پیگیری سفارشات و راهنمایی خرید: داخلی (101) سنجش رضایت‌مندی مشتریان و پیگیری شکایات: داخلی (102) فروش همکاری: داخلی (103)

کارشناس ارتباط با مشتری

E.alimardani@farnaa.com

داخلی 101

کارشناس فروش همکاری

m.shahidi@farnaa.com

داخلی 103

تماس با مدیر ارتباطات

m.najafi@farnaa.com

داخلی 102