افتخارات فرنا

1. پنجمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید

 

پنجمین همایش ملی نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید

 

2. تندیس طلایی یازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

تندیس طلایی یازدهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

 

 

3. تقدیر از سوی دبستان شهید کودکان غزه سنندج

تقدیر از سوی دبستان شهید کودکان غزه سنندج

 

4. تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان

تندیس طلایی رضایتمندی مشتریان

 

5. تندیس همایش مدیریان برتر اقتصادی

تندیس همایش مدیریان برتر اقتصادی